木兰诗原文带正确拼音

做人要淡定
精选回答

1、木兰诗注音原文

mù lán shī

《木 兰 诗》

jī jī fù jī jī 。

唧 唧 复 唧 唧 。

mù lán dānɡ hù zhī 。

木 兰 当 户 织 。

bù wén jī zhù shēnɡ 。

不 闻 机 杼 声 。

wéi wén nǚ tàn xī 。

唯 闻 女 叹 息 。

wèn nǚ hé suǒ sī ?

问 女 何 所 思 ?

wèn nǚ hé suǒ yì ?

问 女 何 所 忆 ?

nǚ yì wú suǒ sī 。

女 亦 无 所 思 。

nǚ yì wú suǒ yì 。

女 亦 无 所 忆 。

zuó yè jiàn jūn tiē 。

昨 夜 见 军 帖 。

kè hàn dà diǎn bīnɡ 。

克 汗 大 点 兵 。

jūn shū shí èr juàn 。

军 书 十 二 卷 。

juàn juàn yǒu yé mínɡ 。

卷 卷 有 爷 名 。

ā yé wú dà ér 。

阿 爷 无 大 儿 。

mù lán wú zhǎnɡ xiōnɡ 。

木 兰 无 长 兄 。

yuàn wéi shì ān mǎ 。

愿 为 市 鞍 马 。

cónɡ cǐ tì yé zhēnɡ 。

从 此 替 爷 征 。

dōnɡ shì mǎi jùn mǎ 。

东 市 买 骏 马 。

xī shì mǎi ān jiān 。

西 市 买 鞍 鞯 。

nán shì mǎi pèi tóu 。

南 市 买 辔 头 。

běi shì mǎi chánɡ biān 。

北 市 买 长 鞭 。

dàn cí yé niánɡ qù 。

旦 辞 爷 娘 去 。

mù sù huánɡ hé biān 。

暮 宿 黄 河 边 。

bù wén yé niánɡ huàn nǚ shēnɡ 。

不 闻 爷 娘 唤 女 声 。

dàn wén huánɡ hé liú shuǐ mínɡ jiàn 。

但 闻 黄 河 流 水 鸣 溅 。

dàn cí huánɡ hé qù 。

旦 辞 黄 河 去 。

mù zhì hēi shān tóu 。

暮 至 黑 山 头 。

bù wén yé niánɡ huàn nǚ shēnɡ 。

不 闻 爷 娘 唤 女 声 。

dàn wén yàn shān hú qí mínɡ jiū jiū 。

但 闻 燕 山 胡 骑 鸣 啾 啾 。

wàn lǐ fù rónɡ jī 。

万 里 赴 戎 机 。

ɡuān shān dù ruò fēi 。

关 山 度 若 飞 。

shuò qì chuán jīn chāi 。

朔 气 传 金 拆 。

hán ɡuānɡ zhào tiě yī 。

寒 光 照 铁 衣 。

jiānɡ jūn bǎi zhàn sǐ 。

将 军 百 战 死 。

zhuànɡ shì shí nián ɡuī 。

壮 士 十 年 归 。

ɡuī lái jiàn tiān zǐ 。

归 来 见 天 子 。

tiān zǐ zuò mínɡ tánɡ 。

天 子 坐 明 堂 。

cè xūn shí èr zhuǎn 。

策 勋 十 二 转 。

shǎnɡ cì bǎi qiān qiánɡ 。

赏 赐 百 千 强 。

kè hán wèn suǒ yù 。

可 汗 问 所 欲 。

mù lán bú yònɡ shànɡ shū lánɡ 。

木 兰 不 用 尚 书 郎 。

yuàn chí mínɡ tuó qiān lǐ zú 。

愿 弛 明 驼 千 里 足 。

sònɡ ér hái ɡù xiānɡ 。

送 儿 还 故 乡 。

yé niánɡ wén nǚ lái 。

爷 娘 闻 女 来 。

chū ɡuō xiānɡ fú jiānɡ 。

出 郭 相 扶 将 。

ā zǐ wén mèi lái 。

阿 姊 闻 妹 来 。

dānɡ hù lǐ hónɡ zhuānɡ 。

当 户 理 红 妆 。

xiǎo dì wén zǐ lái 。

小 第 闻 姊 来 。

mó dāo huò huò xiànɡ zhū yánɡ 。

磨 刀 霍 霍 向 猪 羊 。

kāi wǒ dōnɡ ɡé mén 。

开 我 东 阁 门 。

zuò wǒ xī ɡé chuánɡ 。

坐 我 西 阁 床 。

tuō wǒ zhàn shí páo 。

拖 我 战 时 袍 。

zhe wǒ jiù shí chánɡ 。

着 我 旧 时 裳 。

dānɡ chuānɡ lǐ yún bìn 。

当 窗 理 云 鬓 。

duì jìnɡ tiē huā huánɡ 。

对 镜 帖 花 黄 。

chū mén kàn huǒ bàn 。

出 门 看 伙 伴 。

huǒ bàn jiē jīnɡ huánɡ 。

伙 伴 皆 惊 惶 。

tónɡ hánɡ shí èr nián 。

同 行 十 二 年 。

bù zhī mù lán shì nǚ lánɡ 。

不 知 木 兰 是 女 郎 。

xiónɡ tù jiǎo pū shuò 。

雄 兔 脚 扑 朔 。

cí tù yǎn mí lí 。

雌 兔 眼 迷 离 。

shuānɡ tù bànɡ dì zǒu 。

双 兔 傍 地 走 。

ān nénɡ biàn wǒ shì xiónɡ cí !

安 能 辨 我 是 雄 雌 !

2、写作背景

《木兰诗》的时代背景,当与北魏与柔然之间所发生的长期战争有密切的关系。柔然,亦称蠕蠕,四世纪中,在蒙古高原鄂尔浑河和土拉河流域建立政权,经常骚扰北魏。据历史记载,从公元407年到493年80多年中,双方发生的大战役就有15次之多。

桃花旗袍 2024-06-02 11:34:42

相关推荐

两个排比句要好的

1、我们可以不美丽,但我们健康,我们可以不伟大,但我们庄严,我们可以不成功,但我们努力,我们可以不聪明,但我们勤学;2、微笑是一曲动人的音乐,微笑是一首优美的诗歌,微笑是一双温暖的援手;3、心灵是一方广袤的天空...
展开详情

电瓶充电器的风扇不转了还能用吗

电瓶充电器的风扇不转了不能用了,电瓶器风扇不转不散热会烧坏充电器。需要检查一下能否修复,不能修复就换风扇或充电器。热风扇不转故障原困主要是控制风扇的三极管损坏或者风扇本身损坏或风叶被杂物卡住。电瓶充电器一般采用...
展开详情

空调安装注意事项是什么

1、室内外机铜管连接细节:如何将室内外铜管连接起来呢,先将连接了室内机的铜管线穿过空调孔伸到墙外。在穿孔的时候,弯曲铜管的时候要小心保护,同时铜管堵头不要取下,避免穿墙时灰尘落入;连接室外机的时候,拧开铜管截止...
展开详情

自发小麦粉怎么做包子_

做法:1、将面粉拌松,加入适量的温水大约40摄氏度一下,用手反复糅合成柔软、均匀面团。2、将面团盖蒸笼布放置1个半到2个小时,可用手按下去,若面团富有弹性即可。3、将面团擀成片后,加入包子馅,包成形。4、使用蒸...
展开详情

广电网络到底是属于电信还是网通

广电网络既不属于电信,也不属于网通。广电是广播电视局,与电信、网通一样,都是ISP服务商之一,不存在谁属于谁的问题。广电网络:广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护,广播电视节目收转、传送;广播电视网络信...
展开详情

精选推荐更多>

ch是声母还是韵母

ch是声母。
声母:b、p、m、f、d、t、n、l、g、k、h、j、q、x、zh、ch、sh、r、c、s、y、w。
韵母:a、o、e、i、u、ü、ai、ei、ui、ao、ou、iu、ie、üe、r、an、en、in、un、ün、ang、eng、ing、ong。
韵母是一个中国汉语音韵学术语,汉语字音中声母、字调以外的部分。旧称为韵。韵母由韵头(介音)、韵腹(主要元音)、韵尾三部分组成。按韵母结构可分为单韵母、复韵母、鼻韵母。
汉语字音中声母、字调以外的部分。旧称为韵。韵母又可以分成韵头(介音)、韵腹(主要元音)、韵尾三部分。如“娘”niáng的韵母是iang,其中i是韵头,α是韵腹,ng是韵尾。每个韵母一定有韵腹,韵头和韵尾则可有可无。

戴的偏旁是什么偏旁

“戴”的偏旁是戈,指顶在头上,泛指把东西放在头、面、颈、手等处;也引申为“尊崇、爱戴”;还有“竖立”;“正对”等意思。
出处:
1、《左传·僖公十五年》:“君履后土而戴皇天。”
2、《舒州被召试不赴偶书》:“戴盆难与望天兼。”
3、《东京赋》:“戴金钲而建黄钺。”
造句:
1、我们的老校长受到了全校师生的衷心爱戴。
2、李老师待人和善,虚怀若谷,深受学生爱戴。
3、他为人民做了好事,人民爱戴他是理所当然的。
4、他无私无畏,一身正气,深受人民的爱戴。
5、张老师是一位深受同学爱戴的老教师。
6、从小到大,对您的感情永远是敬仰与爱戴。
7、这些劳苦功高的老师们,深受广大人民群众的爱戴。

关于鲁迅的对联

关于鲁迅的对联有:
1、上联:一生反封帝。下联:至死不宽容。
2、上联:一生不曾屈服。下联:临死还要斗争。
3、上联:平生功业尤拉化。下联:旷代文章数阿Q。
4、上联:返国空余挂墓剑。下联:斫泥难觅运风斤。
5、上联:一代高文树新帜。下联:千秋孤痛托遗言。
6、上联:侠骨柔肠,横眉俯首。下联:胸中海岳,笔底风雷。
7、上联:救亡阵线中,失一重镇。下联:学术思想界,见此完人。
8、上联:呐喊如狂人,为国为己。下联:华盖育彷徨,导民中流。
9、上联:笔耕大野,胸怀日月光和热。下联:墨洒长河,夜度春秋慨而慷。

一个人自愈是什么意思

“一个人自愈”意思是独自一个人治愈内心伤痛,没有人帮助。比喻什么事情都一个人,体现了生活的无助和无可奈何,不管经历多少风雨都要抬头挺胸站起来,不被困难打倒。
出自现代短语。
一个:
1、表数量。单个。用于人和各种事物。如:一个地方。
2、整个。如:他今天一个上午都没歇过。
3、用在动词和补语之间,表示程度。如:吃了一个饱。
人:
1、某人,某种人,某些人。出自《孟子·滕文公上》:“劳心者治人,劳力者治于人。”
2、人才,杰出人物。出自《左传·文公十三年》:“子无谓秦无人。”
3、能制造和使用工具进行劳动并能使用语言的高等动物。出自《说文》:“人,天地之性最贵者也。”
自愈:疾病不经治疗而自行痊愈。如:因为落枕是急性起病,仅为单纯性肌肉痉挛,本身有自愈的趋向。
常见热点问答
热点搜索
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
作文大全
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200